Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Verhuizingen Transport- en Verhuisbedrijf Keurmerkverhuizer.nl
Inhoudsopgave :
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Werkingssfeer
Artikel 3 – Vooraf verstrekken van informatie door partijen
Artikel 4 – Gevaarlijke voorwerpen of producten
Artikel 5 – Douaneformaliteiten
Artikel 6 – Verhuisprijs
Artikel 7 – Sluiten van de overeenkomst
Artikel 8 – Betaling
Artikel 9 – Wijzigen; annuleren; opzeggen van de overeenkomst
Artikel 10 – Verplichtingen Transport- en Verhuisbedrijf Keurmerkverhuizer.nl
Artikel 11 – Aansprakelijkheid Transport- en Verhuisbedrijf Keurmerkverhuizer.nl
Artikel 12 – Aansprakelijkheid van de klant
Artikel 13 – Schademelding
Artikel 14 – Schadevergoeding
Artikel 15 – Opslag goederen

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Klant: De opdrachtgever, en/of degene wiens verhuisgoederen onderwerp zijn van de verhuisovereenkomst

Verhuizer: Transport- en Verhuisbedrijf Keurmerkverhuizer.nl

Verhuisovereenkomst
: De overeenkomst van goederenvervoer waarbij Transport- en Verhuisbedrijf Keurmerkverhuizer.nl zich tegenover de klant verbindt verhuisgoederen te vervoeren uitsluiten binnen een gebouw en/of over de weg

Verhuisgoederen: Zaken die zich in een, al dan niet, overdekte ruimte bevinden en die tot de stoffering, meubilering of inrichting van die ruimte bestemd zijn en als zodanig reeds zijn gebruikt

Inboedel: Al de verhuisgoederen, die onder de verhuisovereenkomst vallen; niet tot de inboedel worden gerekend geld en geldswaardig papier

Schadegeval: Een nadelig gevolg van een gebeurtenis aan één voorwerp.

Bedrijf: Iedere onderneming of instelling al dan niet zelfstandig gevestigd, met of zonder winstoogmerk

Artikel 2 – Werkingssfeer

 1. Deze algemene voorwaarden voor verhuizingen zijn van toepassing: op consumentenverhuizingen binnen een gebouw; dan wel op consumentenverhuizingen waarbij sprake is van vervoer uitsluitend over de weg; dan wel op consumentenverhuizingen waarbij sprake is van een combinatie daarvan en voor zover deze binnen, vanuit of naar Nederland plaatshebben,
 2. Deze voorwaarden zijn niet van toepassing op verhuizingen in opdracht van een derde, die tegen de wil van de eigenaar van de verhuisgoederen plaatsvinden (huisuitzettingen).
 3. Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op verhuizingen van bedrijven.
 4. Indien in verband met de verhuizing eveneens opslag c.q. bewaarneming van de verhuisgoederen plaatsvindt, dan zijn daarop van toepassing de Algemene Voorwaarden voor Bewaarnemingen Verhuisgoederen Transport- en Verhuisbedrijf Keurmerkverhuizer.nl, in welk geval deze voorwaarden zijn meegezonden met de offerte dan wel bij het sluiten van de bewaarnemingovereenkomst aan de klant ter hand zijn gesteld. Voorts zullen op eerste verzoek de voorwaarden worden toegezonden.

Artikel 3 – Vooraf verstrekken van informatie door partijen

 • Transport- en Verhuisbedrijf Keurmerkverhuizer.nl dient de verhuisafstand, het volume en indien nodig – het gewicht van de verhuisgoederen te schatten.
 • Transport- en Verhuisbedrijf Keurmerkverhuizer.nl stelt zich op de hoogte van de aard van de verhuizing (soort woning, woonhoogte, aanwezigheid lift, aan- en afvoerwegen en dergelijke).

Transport- en Verhuisbedrijf Keurmerkverhuizer.nl wijst de klant erop dat :

 • De verhuisgoederen tijdens de verhuizing niet automatisch volledig verzekerd zijn, maar dat Transport- en Verhuisbedrijf Keurmerkverhuizer.nl wel zijn aansprakelijkheid heeft verzekerd tot het in artikel 14 aangegeven bedrag;
 • De klant Transport- en Verhuisbedrijf Keurmerkverhuizer.nl kan verzoeken – door dit aan te kruisen op de offerte – om voor rekening van de klant een afzonderlijke verzekering af te sluiten die de risico’s dekt waarvoor Transport- en Verhuisbedrijf Keurmerkverhuizer.nl niet aansprakelijk is en overhandigt aan de klant de daartoe geëigende informatie.
 • Partijen overeen kunnen komen, dat de maximale contractuele aansprakelijkheid van Transport- en Verhuisbedrijf Keurmerkverhuizer.nl uit deze overeenkomst tegen vergoeding verhoogd zal worden tot een nader aan te geven bedrag per inboedel;
 • De klant, schriftelijk en tegen een vergoeding, het bedrag van een bijzonder belang bij de aflevering kan vaststellen voor het geval van verlies of beschadiging van het verhuisgoed en voor overschrijding van een overeengekomen termijn van aanvang of einde van de verhuizing;
 • Transport- en Verhuisbedrijf Keurmerkverhuizer.nl zal meewerken aan de aanvullingen genoemd in dit lid sub b, c en of d, mits bij de eigen verzekeraar van Transport- en Verhuisbedrijf Keurmerkverhuizer.nl op redelijke voorwaarden verzekerbaar zijn.

Transport- en Verhuisbedrijf Keurmerkverhuizer.nl stelt de klant ervan op de hoogte dat de klant kennis moet geven van:

 • Alle voorwerpen, waarvan de aanwezigheid een bijzonder risico van beschadiging van de verhuisgoederen of de bedrijfsuitrusting oplevert;
 • Alle voorwerpen van technische aard,waarvoor door de fabrikant aan de gebruikers speciale voor de aanvang van het vervoer te treffen beveiligingsmaatregelen bekend zijn gemaakt;
 • Alle voorwerpen van bijzondere aard, onderworpen aan speciale voorschriften van binnen- en buitenlandse instanties, zoals bijvoorbeeld voorwerpen van edelmetaal, edelstenen, kunstvoorwerpen, waardevolle verzamelingen, vuurwapens, enz.
 • Andere zaken die voor Transport- en Verhuisbedrijf Keurmerkverhuizer.nl van belang zijn om te weten ten behoeve van de verhuizing, tenzij de klant mag aannemen dat Transport- en Verhuisbedrijf Keurmerkverhuizer.nl deze gegevens kent.

Artikel 4 – Gevaarlijke voorwerpen of producten

 • Als de klant aan Transport- en Verhuisbedrijf Keurmerkverhuizer.nl gevaarlijke voorwerpen of producten als bedoeld in de Wet Vervoer van Gevaarlijke Stoffen ter hand stelt, moet de klant Transport- en Verhuisbedrijf Keurmerkverhuizer.nl inlichten over de aard van het gevaar dat deze inhouden en Transport- en Verhuisbedrijf Keurmerkverhuizer.nl de te nemen voorzorgsmaatregelen aangeven.
 • Transport- en Verhuisbedrijf Keurmerkverhuizer.nl heeft het recht om gevaarlijke voorwerpen of producten, waarover hij bij het sluiten van de overeenkomst niet is geïnformeerd, niet te verhuizen.
 • Transport- en Verhuisbedrijf Keurmerkverhuizer.nl heeft het recht om gevaarlijke voorwerpen of producten, waarover hij bij het sluiten van de overeenkomst niet is geïnformeerd, op iedere plaats uit te laden en om deze ongevaarlijk te (laten) maken of te (laten) vernietigen op kosten van de klant. Bovendien is de klant aansprakelijk voor alle in redelijkheid gemaakte en toerekenbare kosten en schade die uit het vervoer ervan voortkomen.

Artikel 5 – Douaneformaliteiten
Voor naar of vanuit Nederland over de weg uit te voeren verhuisovereenkomsten gelden de volgende bepalingen:

 • Transport- en Verhuisbedrijf Keurmerkverhuizer.nl dient de klant naar vermogen te informeren over de bestaande voorschriften inzake de douane- en andere voor de uitvoering van de verhuisovereenkomst te verrichten formaliteiten;
 • De klant dient aan Transport- en Verhuisbedrijf Keurmerkverhuizer.nl de benodigde documenten ter beschikking te stellen en hem alle voor de vervulling van de formaliteiten vereiste inlichtingen te verschaffen.

Artikel 6 – Verhuisprijs

 • Als methode om de verhuisprijs te berekenen wordt gehanteerd :
 • Een all-in prijs (methode aanneming van werk), waarvoor de verhuizing volledig wordt uitgevoerd met inbegrip van de omzetbelasting en de overeengekomen elementen en werkzaamheden genoemd in het tweede lid van dit artikel doch met uitsluiting van de onvoorziene uitgaven bedoeld in het derde lid;
 • Een regieprijs, berekend op basis van vooraf overeengekomen tarieven per volume en/of afstand en/of tijdsduur, waarbij de overeengekomen werkzaamheden, alsmede de prijsvormingmethode zeer nauwkeurig worden omschreven. Wanneer op verzoek van de klant een richtprijs is afgegeven, mag deze met niet meer dan vijftien procent worden overschreven.
 • De verhuisprijs wordt bepaald door de volgende elementen en werkzaamheden van Transport- en Verhuisbedrijf Keurmerkverhuizer.nl, voor zover zij in de verhuisovereenkomst zijn overeengekomen:
 • Het vervoer inclusief het laden en lossen van de verhuisgoederen;
 • Het in- en uitpakken van in kisten of dozen te vervoeren goederen en het uit elkaar nemen en weer in elkaar zetten van meubelstukken;
 • Het afnemen, opnemen, loskoppelen, plaatsten of ophangen van lampen, gordijnen, vloerbedekking, fornuizen, haarden, sanitair en wat verder aan of op plafonds, muren, vloeren en daken is bevestigd, het de- en monteren van een waterbed etc. Transporten Verhuisbedrijf Keurmerkverhuizer.nl mag deze werkzaamheden echter alleen verrichten als er geen specifieke vakkennis voor is vereist;
 • De premies voor de verzekeringen zoals bedoeld in artikel 3 lid 3.
 • In de verhuisprijs zijn niet begrepen: de kosten voor het gebruik van ponten en veren, te betalen tolgelden, parkeerontheffingen en vergunningen, grens- en douanekosten en in redelijkheid gemaakte kosten voor het treffen van niet te voorziene maatregelen tot het behoud of de aflevering van de verhuisgoederen.
 • De verhuisprijs wordt verhoogd als de klant aan Transport- en Verhuisbedrijf Keurmerkverhuizer.nl andere kosten is verschuldigd volgens deze voorwaarden in verband met meerwerk. Wanneer er sprake is van minderwerk wordt de prijs verlaagd. De factuur dient de afwijking van de verhuisprijs te specificeren. Onder meerwerk wordt in deze voorwaarden verstaan de op een later verzoek van de klant door Transport- en Verhuisbedrijf Keurmerkverhuizer.nl te verrichten werkzaamheden, welke niet bij het sluiten van de verhuisovereenkomst zijn overeengekomen. Onder minderwerk wordt verstaan bij het sluiten van de verhuisovereenkomst overeengekomen werkzaamheden ten aanzien waarvan Transport- en Verhuisbedrijf Keurmerkverhuizer.nl en de klant later overeenkomen, dat deze werkzaamheden niet door Transport- en Verhuisbedrijf Keurmerkverhuizer.nl zullen worden verricht.

Artikel 7 – Sluiten van de overeenkomst

De offerte wordt zo mogelijk schriftelijk/elektronisch uitgebracht.

In de, gedateerde, offerte worden in ieder geval vermeld;

 • De door Transport- en Verhuisbedrijf Keurmerkverhuizer.nl te verrichten werkzaamheden,
 • De prijs van die werkzaamheden (inclusief BTW),
 • Het moment en de wijze van betaling,
 • En voor zover bekend de datum en het aanvangstijdstip van de verhuizing, alsmede een globale aanduiding van de in redelijkheid te verwachten duur van de verhuizing.

De offerte blijft onherroepelijk tot dertig dagen na offertedatum.

De verhuisovereenkomst is tot stand gekomen zodra de klant zo mogelijk schriftelijk heeft laten weten de offerte van Transport- en Verhuisbedrijf Keurmerkverhuizer.nl te accepteren dan wel op het moment, dat de overeenkomst door beide partijen is ondertekend, indien geen offerte is uitgebracht.

De verhuisovereenkomst komt eveneens tot stand zodra de klant daadwerkelijk verhuisgoederen aan Transport- en Verhuisbedrijf Keurmerkverhuizer.nl ter verhuizing ter beschikking heeft gesteld. In dat geval heeft Transport- en Verhuisbedrijf Keurmerkverhuizer.nl, indien er geen verhuisprijs is overeengekomen, er recht op een verhuisprijs vast te stellen naar redelijkheid en billijkheid.

Artikel 8 – Betaling

Betaling van de verhuisprijs vindt plaats in contanten op het moment dat Transporten Verhuisbedrijf Keurmerkverhuizer.nl de verhuisgoederen op de plaats van bestemming aflevert,, tenzij anders is overeengekomen. De klant dient de verhuisprijs te betalen bij de aanbieding van de factuur en tegen overhandiging van een kwitantie door Transport- en Verhuisbedrijf Keurmerkverhuizer.nl. Contante betaling omvat ook bijschrijven van het verschuldigd bedrag op een door Transport- en Verhuisbedrijf Keurmerkverhuizer.nl aangegeven bank- of girorekening op het moment van aflevering of betaling door middel van een door banken erkende vormen van elektronisch betalen.

Indien Transport- en Verhuisbedrijf Keurmerkverhuizer.nl bij aanbieding van de factuur blijkt dat de klant zijn verplichting tot betaling niet voldoet of gaat voldoen, is hij gerechtigd de (voltooiing van) de verhuizing op te schorten. Transport- en Verhuisbedrijf Keurmerkverhuizer.nl is in dat geval bovendien gerechtigd om tot opslag en verkoop van de verhuisgoederen over te gaan, mits hij beschikt over de in artikel 8:1194 BW lid 2 bedoelde toestemming van de rechter.

Indien bij het sluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk is overeengekomen dat betaling niet in contanten bij aflevering zal plaatsvinden, maar daarbij geen betalingstermijn is overeengekomen, dient de betaling binnen veertien dagen na de ontvangst van de factuur te geschieden.

De klant is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Transport- en Verhuisbedrijf Keurmerkverhuizer.nl zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de klant de gelegenheid binnen zeven dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is Transport- en Verhuisbedrijf Keurmerkverhuizer.nl gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum en alle door hem in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke incassokosten.

Indien de opdrachtgever niet dezelfde persoon is als degene wiens verhuisgoederen onderwerp zijn van de verhuisovereenkomst, maakt Transport- en Verhuisbedrijf Keurmerkverhuizer.nl met de opdrachtgever afzonderlijke afspraken over de betaling van de uit de verhuisovereenkomst voortvloeiende kosten alsmede over de aflevering als de eigenaar van de verhuisgoederen daartoe zelf niet bereikbaar is. Als de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, is de eigenaar van de verhuisgoederen aansprakelijk voor de betaling van de verhuiskosten.

Beroep op verrekening van vorderingen tot betaling van de verhuisprijs is niet toegestaan, tenzij partijen schriftelijk of elektronisch anders overeenkomen.

Artikel 9 – Wijzigen, annuleren, opzeggen van de overeenkomst

De klant mag de uitvoering van de verhuisovereenkomst wijzigen. De gewenste wijziging moet voor Transport- en Verhuisbedrijf Keurmerkverhuizer.nl uitvoerbaar zijn en mag de bedrijfsvoering bij Transport- en Verhuisbedrijf Keurmerkverhuizer.nl niet verstoren. De klant moet Transport- en Verhuisbedrijf Keurmerkverhuizer.nl bovendien schadeloos stellen voor alle noodzakelijke kosten en nadelen die feitelijk voortvloeien uit de wijziging van de verhuisovereenkomst. Indien de wijziging Transport- en Verhuisbedrijf Keurmerkverhuizer.nl voordeel oplevert, brengt hij de in redelijkheid bespaarde kosten niet in rekening.

Als Transport- en Verhuisbedrijf Keurmerkverhuizer.nl door bepaalde omstandigheden de verhuisovereenkomst niet overeenkomstig zijn opdracht en binnen een normale tijdsduur kan uitvoeren moet hij:

Nieuwe instructies vragen aan de klant of als dit niet mogelijk is, die maatregelen nemen, die naar zijn inzicht zoveel mogelijk in het belang van de klant zijn.

De klant mag de overeenkomst annuleren. Hij is Transport- en Verhuisbedrijf Keurmerkverhuizer.nl. daarvoor een schadevergoeding verschuldigd. Bij annulering tot dertig dagen voor de overeengekomen verhuisdatum bedraagt de schadevergoeding ten hoogste 15% van de overeengekomen verhuisprijs. Bij annulering tot veertien respectievelijk zeven dagen voor de verhuisdatum bedraagt de schadevergoeding ten hoogste 50% respectievelijk 75% van de verhuisprijs. Bij annulering binnen zeven dagen voor de verhuisdatum is ten hoogste de volledige verhuisprijs verschuldigd. De annulering geschiedt zo mogelijk door schriftelijke of elektronische kennisgeving. De verplichtingen van Transport- en Verhuisbedrijf Keurmerkverhuizer.nl eindigen op het ogenblik van ontvangst daarvan.

De klant mag de verhuisovereenkomst opzeggen als hem bekend wordt dat Transporten Verhuisbedrijf Keurmerkverhuizer.nl de verhuizing niet op de afgesproken dag en tijd zal kunnen verrichten. Kort na het bekend worden hiervan moet de opzegging aan Transport- en Verhuisbedrijf Keurmerkverhuizer.nl worden meegedeeld. Als de klant schade lijdt, dient Transport- en Verhuisbedrijf Keurmerkverhuizer.nl – behoudens omstandigheden als bedoeld in artikel 9 lid 2 – deze te vergoeden tot ten hoogste de overeengekomen verhuisprijs.

Artikel 10 – Verplichtingen Transport- en Verhuisbedrijf Keurmerkverhuizer.nl
Transport- en Verhuisbedrijf Keurmerkverhuizer.nl is verplicht :

 1. De verhuisgoederen ter bestemming af te leveren (het plaatsen op de daartoe mogelijkerwijs aangeduide plek) en wel in de staat waarin zij hem ter verpakking of demontage, dan wel in de staat waarin zij hem ten vervoer ter beschikking zijn gesteld;
 2. Een aangevangen verhuizing zonder vertraging te voltooien;
 3. De verplichtingen van Transport- en Verhuisbedrijf Keurmerkverhuizer.nl die voortvloeien uit de verhuisovereenkomst zullen zijn beëindigd, zodra de verhuisgoederen op de overeengekomen bestemmingsplaats zijn afgeleverd.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid van Transport- en Verhuisbedrijf Keurmerkverhuizer.nl

Bij het niet nakomen van de op hem rustende verplichtingen is Transport- en Verhuisbedrijf Keurmerkverhuizer.nl aansprakelijk voor de daardoor ontstane schade, tenzij het niet-nakomen is veroorzaakt door een omstandigheid die een zorgvuldig Transport- en Verhuisbedrijf Keurmerkverhuizer.nl niet heeft kunnen vermijden en voor zover zulk Transport- en Verhuisbedrijf Keurmerkverhuizer.nl de gevolgen daarvan niet heeft kunnen verhinderen. Voor de vaststelling van de omvang van de materiële schade bij een schade aan of verlies van verhuisgoed(eren) wordt mede in aanmerking genomen hetgeen bepaald is in artikel 14 lid 3.

In geval van vertragingsschade is Transport- en Verhuisbedrijf Keurmerkverhuizer.nl niet aansprakelijk voor schade die de verhuisprijs te boven gaat; de omvang van de vertragingsschade moet door de klant worden aangetoond.

Transport- en Verhuisbedrijf Keurmerkverhuizer.nl kan zich niet van zijn aansprakelijkheid ontheffen met een beroep op:

 1. De gebrekkigheid van het voertuig dat voor de verhuizing wordt gebruikt;
 2. De gebrekkigheid van het materiaal, waarvan hij zich bedient, tenzij dit door de klant te zijner beschikking is gesteld; onder materiaal wordt niet begrepen een schip, luchtvaartuig of spoorwagon, waarop het voertuig dat voor de verhuizing wordt gebruik zicht bevindt;
 3. De gebrekkigheid van steunpunten benut voor de bevestiging van hijswerktuigen, of voor het gebruik van een verhuislift;
 4. Enig door toedoen van derden, wier handelingen niet voor risico van de klant komen, aan de verhuisgoederen aangebrachte schade.
 5. Transport- en Verhuisbedrijf Keurmerkverhuizer.nl, die de op hem rustende verplichtingen niet nakomt is voor de daardoor ontstane schade aansprakelijk, tenzij dit niet-nakomen het gevolg is van bijzondere risico’s verbonden aan een of meer van de volgende omstandigheden:
 6. Het inpakken of uit elkaar nemen, dan wel het uitpakken of in elkaar zetten van verhuisgoederen door de klant of met behulp van enige persoon of enig middel door de klant daartoe uit eigen beweging ter beschikking gesteld;
 7. Het meehelpen bij de verhuizing door de eigenaar van de verhuisgoederen, diens familieleden, vrienden of derden die door hem zijn gevraagd mee te helpen bij de verhuizing;
 8. De keuze door de klant – hoewel door Transport- en Verhuisbedrijf Keurmerkverhuizer.nl hem een andere mogelijkheid aan de hand deed – van een wijze van verpakking of uitvoering van de verhuisovereenkomst, die verschilt van wat voor de overeengekomen verhuizing gebruikelijk is;
 9. De aanwezigheid onder de verhuisgoederen van zaken waarvoor Transport- en Verhuisbedrijf Keurmerkverhuizer.nl, indien hij conform artikel 3 lid 4 door de klant op de hoogte zou zijn gesteld van aanwezigheid en hun aard, bijzondere maatregelen zou hebben getroffen;
 10. De aard of de staat van de verhuisgoederen zelf, die uitsluitend door met deze aard of staat zelf samenhangende oorzaken zijn blootgesteld aan geheel of gedeeltelijk verlies of aan beschadiging zoals : lekkage, leeglopen of smelten van andere van de inboedel deel uitmakende goederen; het afsterven van planten; het verloren gaan van bankpapier, geldswaardige papieren, edele metalen, munten en penningen, edelgesteente,parels, documenten en verzamelingen, tenzij de klant deze zaken voor het begin van de verhuizing, afzonderlijk en onder opgave van hoeveelheid en waarde, aan Transport- en Verhuisbedrijf Keurmerkverhuizer.nl heeft overhandigd; het niet of niet goed meer functioneren van elektrische, elektronische en mechanisches apparatuur. Wanneer Transport- en Verhuisbedrijf Keurmerkverhuizer.nl bewijst dat, gelet op de omstandigheden van het geval, het niet nakomen van de op hem uit hoofde van de in artikel 10 rustende verplichting een gevolg heeft kunnen zijn van een of meer der hierboven in dit lid genoemde bijzondere risico’s, wordt vermoed, dat het niet nakomen daaruit voortvloeit, onverminderd de bevoegdheid van de klant tot het leveren van tegenbewijs.
 11. Transport- en Verhuisbedrijf Keurmerkverhuizer.nl is aansprakelijk voor het ten onrechte achterlaten van voorwerpen in of het te onrechte meenemen daarvan uit de laadplaatsen, indien hem dat uitdrukkelijk bekend was of had behoren te zijn.
 12. Voor zover de klant niet opkomt, weigert verhuisgoederen te ontvangen of deze niet met de vereiste spoed in ontvangst neemt, dan wel voor zover op verhuisgoederen beslag is gelegd, is Transport- en Verhuisbedrijf Keurmerkverhuizer.nl gerechtigd deze verhuisgoederen voor rekening en gevaar van de rechthebbende op te slaan in een daarvoor geschikte bergplaats. Hij is verplicht de klant zo spoedig mogelijk schriftelijk of elektronisch op de hoogte te stellen onder bijvoeging van deze voorwaarden. Transport- en Verhuisbedrijf Keurmerkverhuizer.nl is onverminderd de werking van dit artikel niet aansprakelijk voor schade anders dan veroorzaakt door het niet nakomen van zijn verplichtingen genoemd in artikel 10 van deze voorwaarden.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid van de klant

De klant is aansprakelijk voor de kosten en schade die Transport- en Verhuisbedrijf Keurmerkverhuizer.nl lijdt tengevolge van het niet of onvoldoende verstrekken van de in artikelen 3, 4 en 5 genoemde informatie, tenzij dit de klant niet is aan te rekenen.

De klant is verplicht, behoudens in het geval van overmacht, de schade te vergoeden aan Transport- en Verhuisbedrijf Keurmerkverhuizer.nl indien door toedoen of nalaten van de klant de verhuisovereenkomst niet of niet volgens afspraak kan worden uitgevoerd. De schadevergoeding bedraagt maximaal een bedrag gelijk aan de verhuisprijs. Bij annulering is artikel 9 lid 3 van kracht.

De klant zal Transport- en Verhuisbedrijf Keurmerkverhuizer.nl op diens eerste verzoek vrijwaren in geval Transport- en Verhuisbedrijf Keurmerkverhuizer.nl door derden buiten overeenkomst wordt aangesproken ter zake van schade dan wel financieel nadeel – strafrechtelijke boetes daar onder begrepen – op enigerlei wijze verband houdend met de uitvoering van de verhuisovereenkomst door Transport- en Verhuisbedrijf Keurmerkverhuizer.nl, diens ondergeschikten en hulppersonen. Dit indien deze schade het gevolg is van handelen of nalaten van de klant in strijd met enig wettelijk voorschrift, zoals ten aanzien van het zicht in de boedel wederrechtelijk bevinden van verdovende middelen, pornografische lectuur, software zonder licentie e.d.

Artikel 13 – Schademelding

Indien bij aflevering van de verhuisgoederen beschadigingen worden geconstateerd, dient de klant deze bij de verhuizing aan Transport- en Keurmerkverhuizer.nl te melden. Indien bij aflevering geen gelegenheid bestaat om eventuele beschadigingen aan de verhuisgoederen te constateren dient de klant dit van tevoren of uiterlijk op het moment van aflevering schriftelijk of elektronisch te verklaren. Het verdient sterke aanbeveling beschadigingen binnen twee werkdagen na de verhuizing bij Transport- en Verhuisbedrijf Keurmerkverhuizer.nl schriftelijk of elektronisch te melden. Indien Transport- en Verhuisbedrijf Keurmerkverhuizer.nl niet binnen vijf dagen na de verhuizing de hiervoor bedoelde melding heeft ontvangen wordt hij geacht de verhuizing zonder waarneembare schade te hebben uitgevoerd.

Artikel 14 – Schadevergoeding

De schadevergoeding die Transport- en Verhuisbedrijf Keurmerkverhuizer.nl op grond van een door hem aangegane verhuisovereenkomst is verschuldigd wegens het niet nakomen van de op hem uit hoofde van die verhuisovereenkomst rustende verplichtingen, is beperkt tot een bedrag van € 21.000,– of tot de bedragen bedoeld in artikel 3 lid 3 sub b en c.

Indien Transport- en Verhuisbedrijf Van Keurmerkverhuizer.nl in één en dezelfde overeenkomst op zich neemt meer dan één inboedel te verhuizen, is zijn in het eerste lid bedoelde aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 21.000,– per inboedel of tot de bedragen bedoeld in artikel 3 lid 3 sub b en c.

Schade die geringer is dan of gelijk is aan € 175,- is voor rekening van de klant (per schadegeval), voor schade groter dan € 175,- kan Transport- en Verhuisbedrijf Keurmerkverhuizer.nl voor het schadebedrag aansprakelijk worden gesteld minus het eigen risico van € 175,- (per schadegeval).

Voor zover Transport- en Verhuisbedrijf Keurmerkverhuizer.nl aansprakelijk is wegens het niet nakomen van zijn verplichtingen zoals genoemd in artikel 10 lid 1, heeft de klant recht op een vergoeding welke als volgt is vastgesteld:

Bij totaal verlies of vermissing een vergoeding op basis van nieuwwaarde; onder nieuwwaarde wordt verstaan het bedrag dat onmiddellijk voor de schade nodig is om nieuwe zaken van dezelfde soort en kwaliteit aan te schaffen. Bij diefstal van lijsieraden wordt een maximale vergoeding verleend van € 5.000,– per gebeurtenis. Bij schade aan zaken bestemd voor handels- en beroepsdoeleinden wordt een maximale vergoeding verleend van € 21.000,– per gebeurtenis. Beide maximale vergoedingen maken deel uit van de totaal verzekerde som.

Bij bewaarneming als onderdeel van de verhuizing binnen Nederland is de inboedel de eerste 30 dagen verzekerd als bij een verhuizing. Indien er tussen partijen geen andere afspraken worden gemaakt, blijft de inboedel (tegen vergoeding) verzekerd overeenkomstig lid 1 t/m 3 van dit artikel De klant heeft bij het verlengen van de opslagtermijn de keuze de inboedel (tegen vergoeding) verzekerd te houden op basis van artikel 14 lid 1 van deze voorwaarden of voor een ander nader overeen te komen bedrag. Indien de verzekering (eventueel voor gewijzigd bedrag) niet wordt voortgezet dan is de aansprakelijkheid van de bewaarnemer na afloop van de eerste 30 dagen opslag beperkt op basis van de Algemene Voorwaarden Bewaarneming Verhuisgoederen van Transport- en Verhuisbedrijf Keurmerkverhuizer.nl (artikel 14 en 15)

Ten aanzien van de schadeomvang geldt dat :

Als schade wordt aangemerkt het verschil tussen de waarde van de verzekerde zaken onmiddellijk vóór en onmiddellijk na de gebeurtenis of, naar keuze van de verzekeraars, de onmiddellijk na de gebeurtenis vastgestelde herstelkosten, die naar oordeel van de experts voor herstel vatbaar zijn. Voorts wordt als schade aangemerkt de grootte van een door de gebeurtenis veroorzaakt en door het herstel niet opgeheven waardevermindering zoals deze door de experts is vastgesteld.

Als waarde onmiddellijk vóór de gebeurtenis zal worden aangehouden het bedrag van de voortaxatie of de nieuwwaarde. Bij de vaststelling van de waarde onmiddellijk na de gebeurtenis zal waar mogelijk met deze waarden rekening gehouden worden.

Schade op basis van dagwaarde vindt plaats bij motorrijtuigen, aanhangwagens, caravans, vaartuigen en de daarbij behorende onderdelen en accessoires alsmede bij voorwerpen waarvan de dagwaarde minder is dan 40% van de nieuwwaarde; voorwerpen met een antiquarische of zeldzaamheidswaarde worden op basis van de marktwaarde vergoed. De schade aan gehuurde voorwerpen wordt vastgesteld op de vergoeding die aan de verhuurder verschuldigd is.

Indien delen van de verhuisgoederen vooraf door deskundigen zijn getaxeerd geldt deze voortaxatie te rekenen vanaf de dagtekening van het taxatierapport gedurende drie jaar.

Artikel 15 – Opslag goederen 

 1. Wanneer er tijdens de verhuizing en/of de afrekening blijkt dat de Opdrachtgever en/of gemachtigde niet beschikt over voldoende financiële middelen om en/of weigert de volledige totaalsom van verhuizing te voldoen staat Opdrachtnemer volledig in zijn recht om (een deel) van de inboedel zich toe te eigenen ter onderpand van het totaalbedrag. Deze in beslagname valt onder het retentie recht en kan nimmer worden beschouwd als onrechtmatige toe-eigening. Met het accepteren van de prijs- en tijdsindicatie en deze Algemene Voorwaarden geeft de Opdrachtgever en/of gemachtigde automatisch toestemming voor de toe-eigening van goederen als zijnde onderpand indien bovenstaande situatie zich voordoet.
 2. Indien er na 3 maanden verstrijken van het betalingstermijn nog goederen van de verhuizing in het bezit zijn van Opdrachtnemer staat deze volledig in zijn recht om de goederen te verhandelen ten behoeve van (een deel) van de verschuldigde totaalsom te bekostigen.